banner
จันทร์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 แก้ไข admin

พ่อแม่อุปถัมภ์

 

 

  โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์เด็ก

พ่อแม่อุปถัมภ์เด็ก  เป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์แห่งความเกื้อกูล  และความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่สู่เด็กที่ทุกข์ยาก และด้อยโอกาสที่อยู่ในบ้านที่มูลนิธิฯ เปิดให้การดูแล  ทั้งนี้ปัจจัยต่างๆ ที่พ่อแม่อุปถัมภ์ส่งมาจะถูกใช้ไปเพื่อกิจที่ยังประโยชน์ต่อเด็กที่เป็นลูกอุปถัมภ์ในทุกด้าน  โดยมูลนิธิฯ จะได้รายงานพัฒนาการเด็กในความอุปถัมภ์ให้ท่านทราบเป็นระยะ

อนึ่ง  พ่อแม่อุปถัมภ์  เป็นความผูกพันจิตใจซึ่งกันและกัน  ไม่ใช่เป็นภาระที่ผูกมัดเรื่อยไปไม่รู้จบ  ดังนั้นพ่อแม่อุปถัมภ์สามารถกำหนดระยะเวลาในการรับอุปถัมภ์เด็กได้ตามความเหมาะสม  เด็กทุกคนอาจมีผู้ร่วมอุปถัมภ์มากกว่า 1 คน  เพื่อให้ผู้อุปถัมภ์หลายท่านได้สร้างโอกาสให้กับเด็กๆ ร่วมกัน

ทั้งนี้  เพื่อจะได้ร่วมกันให้โอกาสแก่เด็กๆ ได้มีเวลาแห่งความงดงามของชีวิต   ได้มีพัฒนาสอดคล้องกับวัยและเติบโตขึ้นเป็นคนดี ช่วยเหลือตนได้ และสร้างสรรค์ประโยชน์สุขต่อสังคมสืบไป

 

รายละเอียดโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์เด็ก 

  1. ท่านสามารถแจ้งรับอุปถัมภ์เด็ก โดยส่งแบบฟอร์มตอบรับ ส่งกลับมายังมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  2. ท่านสามารถบริจาคเงินร่วมเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์เด็ก เดือนละ 400 บาท ต่อเด็ก 1 คน (หรือมากกว่าตามแต่ท่านจะกำหนด) โดยส่งเงินเป็นรายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน หรือรายปี
  3. เมื่อท่านตอบรับการอุปถัมภ์เด็ก   มูลนิธิฯ จะจัดส่งประวัติเด็กพร้อมรูปถ่ายแจ้งให้ท่านทราบได้โดยเร็ว
  4. มูลนิธิฯ จะจัดส่งรายงานพัฒนาการเด็กในความอุปถัมภ์แจ้งไปยังท่านทราบ ทุก 6 เดือน
  5. ในกรณีเด็กในความอุปถัมภ์ของท่าน ออกไปจากการดูแลของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ จะแจ้งให้ท่านทราบพร้อมส่งประวัติเด็กคนใหม่ไปแทน  เพื่อให้ท่านพิจารณาการ และตัดสินใจว่าจะอุปถัมภ์เด็กรายใหม่หรือไม่
  6. เด็กในความดูแลของมูลนิธิฯ อาจมีผู้อุปถัมภ์มากกว่า 1 คน ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายของเด็กที่มูลนิธิฯ ให้การดูแลอยู่   เด็กทุกคนไม่ว่าจะมีผู้อุปถัมภ์มากน้อยเพียงใด  เด็กทุกคนจะได้รับการดูแลเท่าเทียมกัน
  7. ท่านจะรู้จักเด็กฝ่ายเดียวโดยการรับรายงานจากมูลนิธิฯ  แต่ถ้าท่านพร้อมที่จะให้เด็กรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ ประสานโดยตรงได้ที่มูลนิธิฯ  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านต่อไป
  8. ท่านสามารถมาเยี่ยมเด็ก หรือมีจดหมายพูดคุยกับเด็ก ได้ตลอดเวลา หลังจากการประสานมายังมูลนิธิฯ แล้ว

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่