banner
พุธ ที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 แก้ไข admin

บ้านอุปถัมภ์เด็ก 

 

           บ้านอุปถัมภ์เด็ก เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของเด็กหญิง ที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆ เช่น  เด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง เด็กครอบครัวแตกแยก เด็กพ่อแม่ต้องโทษ เด็กกลุ่มเสี่ยง ฯลฯ   เด็กทุกคนจะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันภายใต้บรรยากาศครอบครัวขนาดใหญ่ ที่เอื้อเฟื้อต่อกัน ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กกลับคืนสู่ครอบครัว  ในกรณีเด็กกำพร้าไร้ญาติผู้ใหญ่ดูแล   บ้านอุปถัมภ์เด็ก คือบ้านถาวรของเด็ก ซึ่งมีครูเปรียบเสมือนพ่อแม่ให้การดูแลจนกระทั่งเด็กเข้มแข็ง สามารถดูแลตนเองได้ และพร้อมที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. บ้านสำหรับเด็กหญิงด้อยโอกาสที่ประสบปัญหา ได้เข้ามารับการพัฒนาในด้านต่างๆ
 2. เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษาในโรงเรียนรัฐ  อย่างเหมาะสมตามวัย
 3. เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กในทุกด้าน  ก่อนกลับคืนสู่ครอบครัว และสังคม

จำนวนเด็ก       

 •  ปีการศึกษา 2558  มีเด็กหญิง พักประจำ 54  คน อายุ 7 18 ปี  เรียนหนังสือ  ตั้งแต่ระดับอนุบาล มัธยมศึกษาตอนปลาย , กศน และ ปริญญาตรี
การศึกษาเด็ก 
 • อนุบาล ป.6 จำนวน 35 คน  เรียนที่โรงเรียนวัดหลักสี่   เด็กๆ จะเดินไป- กลับโรงเรียนโดยมีครู 2 คนเดินไปรับ-ส่ง เด็กทุกวัน ออกเดินทาง  7.00 น  และกลับบ้านอุปถัมภ์เด็ก  เวลา 16.30 น 
 • เด็กระดับมัธยมศึกษา จำนวน 17  คน  เรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
 • ปริญญาตรี 1 คน  ทำงานเป็นผู้ช่วยครู ไปเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฎ ในวันเสาร์-อาทิตย์
 • นักศึกษา กศน. ระดับมัธยมปลาย 1 คน ทำงานเป็นผู้ช่วยครูที่ศูนย์เด็กก่อสร้าง เรียนในวันเสาร์-อาทิตย์

ตั้งอยู่ที่       
          
100/475 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 02-574-1381  02-574-3753  โทรสาร 02-982-1477 

 
เนื้อที่  : 1 ไร่ 21 ตรว. 


อาคารพักเด็ก   

 • อาคาร 3 ชั้น 2 หลัง    (อาคารนอน และสำนักงาน)
 • โรงอาหาร และที่ทำกิจกรรมเด็ก
 • อาคารห้องสมุดและห้องประชุม 2 ชั้น  1 หลัง 


ผู้ประสานงาน      นางสาวสมพร สอนคำจันทร์   โทร. 0-2574-1381   0-2574-3753


เด็กๆ บ้านอุปถัมภ์เด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


แผนที่บ้านอุปถัมภ์เด็ก