banner
พุธ ที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 แก้ไข admin

บ้านสร้างสรรค์เด็ก

 

                                                                ...โครงการบ้านสร้างสรรค์เด็ก...

...บ้านสร้างสรรค์เด็ก...อบอุ่นด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์...ร่มรื่น...ร่มเย็น...สงบ...แต่...เต็มไปด้วยพลังของเด็ก ๆ ที่ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอีกครั้ง...ให้สามารถออกไปเผชิญชีวิตภายนอกได้อย่างเข้มแข็ง

...บ้านสร้างสรรค์เด็ก...บ้านสำหรับเด็กชายที่เคยผ่านชีวิตเร่ร่อนนอนข้างถนน...บ้างก็หลุดจากการศึกษากลางครัน...บ้างมีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว...บ้างพ่อแม่ต้องขังไร้ผู้ปกครองดูแล...ที่นี่เด็กทุกคนได้ศึกษาเล่าเรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะชีวิต  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นบรรทัดฐาน  เด็ก ๆ เรียนรู้การปลูกผักสวนครัว  เลี้ยงไก่  เพาะเห็ด  เพื่อนำมาเป็นอาหาร

...บ้านสร้างสรรค์เด็ก...หล่อหลอมให้เด็กมีกายแกร่ง  จิตใจเข้มแข็ง  อ่อนโยน  เราเติมเต็มความรัก  เพื่อพวกเขาได้นำไปใช้เป็นต้นทุนชีวิตต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การช่วยเหลือ  คุ้มครอง  ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษา

เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมอย่างเป็นสุข

จำนวนเด็ก  เด็กผู้ชาย  จำนวน  ๔๘  คน  อายุ  ๗ – ๑๘  ปี

การศึกษา    ระดับประถมศึกษา  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.

กิจกรรมพัฒนาเด็ก

๑.     กิจกรรมเกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง  ปลูกฝัง  ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ด้านการเกษตร  โดยเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้  ดังนี้

ฐานการเรียนรู้ ที่ ๑  การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ฐานการเรียนรู้ ที่ ๒  การทำปุ๋ยดินหมัก

ฐานการเรียนรู้ ที่ ๓  การทำปุ๋ยมูลไส้เดือน

ฐานการเรียนรู้ ที่ ๔  การเพาะเห็ด

ฐานการเรียนรู้ ที่ ๕  การเลี้ยงไก่ไข่

ฐานการเรียนรู้ ที่ ๖  การเพาะปลูกผักสวนครัว

ฐานการเรียนรู้ ที่ ๗  การปลูกกล้วย  มะละกอ

๒.     กิจกรรมสร้างเสริมลักษณะนิสัย   ให้เด็กมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม  ด้วยกิจกรรมที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง  ดังนี้

-          กิจกรรมพัฒนาผู้นำ

-          กิจกรรมพี่ดูแลน้อง

-          กิจกรรมวันครอบครัว

-          กิจกรรมวันโฮมรูม

-          กิจกรรมสภาโอวัลติน

......ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดี.......

...มาแบ่งปันทักษะชีวิตดี ๆ กับเด็ก ๆ ที่บ้านสร้างสรรค์เด็กนะคะ...

สถานที่ตั้ง

27  หมู่  10  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12150

โทร.  089 666 4956

 

 

 

เด็กๆ  บ้านสร้างสรรค์เด็ก  


 

 

  

  
 
 
 
 

 

  

กิจกรรมพึ่งตนเอง


 
 

 
 
 

 


 

ตั้งอยู่ที่   27 ม.10 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  โทร.02-152-3565 

เนื้อที่             : 10  ไร่