banner
จันทร์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 แก้ไข admin

สถานีสัญชาติ

 

 

หลักการและเหตุผล           

                มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรหนึ่ง   ที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆ  โดยการรับเรื่องราวร้องทุกข์และรุกเข้าทำงานในชุมชน  ซึ่งปัญหาหนึ่งของการทำงาน  จะพบคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีเอกสารแสดงตน ไม่มีใบเกิด ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน  และอาจมีกลุ่มคนอื่นๆปะปนบ้าง  ซึ่งบุคคลเหล่านี้  โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพยากจน  ขาดหลักฐานแสดงตน  เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในการรับบริการต่างๆ  ของรัฐ  เช่น  การรักษาพยาบาล  การเข้ารับการศึกษา  การทำบัตรประกันสังคม  การทำนิติกรรมใดใด  แม้นในบางกรณีรัฐได้มีนโยบาย ต่างๆ  เพื่อเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้สามารถเข้าถึงบริการได้  แต่ในทางปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายได้  ด้วยปัญหาเหล่านี้จึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1.      ให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัว  ที่ประสบปัญหาด้านสถานะ

2.      ประสานกับหน่อยงานของรัฐและเอกชน  ในด้านความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหา

      ด้านสถานะและสิทธิในด้านต่างๆ

3.      สะท้อนปัญหาของเด็กไร้สถานะบุคคลให้ฝ่ายนโยบายได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย  

      และแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

4.      ร่วมรณรงค์ให้ความรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาด้านสถานะ  ให้ความรู้และฝึกทักษะต่อคนทำ

      งานเพื่อให้การช่วยเหลือต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มเป้าหมาย

1.      กลุ่มเด็กและบุคคลที่ประสบปัญหาด้านสถานะบุคคล

2.      หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสถานะบุคคล 

 

พื้นที่ทำงาน

                กรุงเทพฯ  ปริมณฑล  และภาคต่างๆที่ประสบปัญหาด้านสถานะบุคคล

 

ลักษณะการทำงาน

  • มีสถานีสัญชาติ  ที่ทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์
  • มีส่วนประสานงานที่ทำหน้าที่ประสานงานหน่วยงานรัฐและเอกชน  ตลอดจนบุคคลทั่วไปเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้สถานะ
  • มีส่วนรณรงค์ที่ทำหน้าที่รณรงค์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  เพื่อให้อยู่ร่วมกับคนที่ประสบปัญหาด้านสถานะได้
  • มีส่วนฝึกอบรมที่ทำหน้าที่ในการอบรมดูแลแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  ได้เกิดทักษะในการช่วยเหลืองานด้านสถานะบุคคลได้

 

ผู้จัดการสถานีสัญชาติ    นางยินดี  ห้วยหงส์ทอง   (ครูนิด)  

                         รางวัล นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ปี 2547 ประเภทผู้ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

เจ้าหน้าที่สถานีสัญชาติ   น.ส. เบญญาสิริ  ผิวเมืองปัก (ครูบุ๋ม)


บทความโครงการสถานีสัญชาติ

7....คนไร้สถานะทางทะเบียน...

6.รวมคลิปงาน สถานีสัญชาติ

5.คนไทย “แต่ไร้สัญชาติ”

4.20 ปีที่รอคอย

3.ป่วยรักษาได้ เมื่อเป็นไทยแล้ว

2.แม่น้องโอ๊ต

1.โดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดาย