banner
จันทร์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 แก้ไข admin

ทุนการศึกษา เด็กๆ ต้องการเรียนหนังสือ ต้องการพัฒนาตนเอง ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ แต่น่าเสียดาย เขาเกิดมาในครอบครัวยากจน อยู่ห่างไกล ขาดโอกาส ขาดเงิน ในที่สุดก็ต้องเข้าเมือง ไปขอทานหรือหางานทำโดยปราศจากความรู้

       มีผู้ใหญ่ มีน้ำใจอีกหลายคน รักทั้งชีวิตตนเองและชีวิตผู้อื่น โดยเฉพาะกับเด็กที่ตกทุกข์ได้ยาก เขาเห็นเป็นหน้าที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือ แต่ทำได้อย่างไร ถึงเด็กทุกบาททุกสตางค์ได้อย่างไร ฝากใครทำ

       มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กจึงเป็นดั่งคนกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ใหญ่ใจดีกับเด็กที่รอคอย ให้ได้พบปะกัน ยื่นน้ำใจให้กันด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งเงินและสิ่งของ ซึ่งก็หมายถึงโอกาสที่เด็กจะได้รับเป็นเงื่อนไขหลักในการได้ศึกษาเล่าเรียน เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศสืบไป

       โครงการทุนการศึกษานำเงินจากผู้ใหญ่ใจดีส่งให้เด็กได้นำไปเรียนหนังสือโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

ท่านสามารถร่วมเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กๆ โดย

□ มอบทุนการศึกษาระดับอนุบาล - ประถมศึกษา     ทุนละ  2,000 บาท/ปี  

□ ระดับมัธยมศึกษา                                              ทุนละ  3,000 บาท/ปี  

□ ระดับ ปวช. – ปริญญาตรี                                   ทุนละ  5,000 บาท/ปี 

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากโครงการทุนการศึกษา 

1. ประวัติพร้อมรูปถ่ายเด็กที่ได้รับทุนการศึกษา และจดหมายขอบคุณ

2.  มูลนิธิฯ จะจัดส่งผลการเรียนเด็กแจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะ

3. มูลนิธิฯ จะไม่แจ้งที่อยู่ของท่านแก่เด็กผู้รับทุนการศึกษา  ยกเว้นท่านยินดีที่จะให้เด็กติดต่อกับท่านโดยตรง

4. เมื่อครบปีมูลนิธิฯ จะมีจดหมายแจ้งการครบกำหนด  เพื่อสอบถามถึงการให้ทุนการศึกษาในครั้งต่อไป

หมายเหตุ   ทุนการศึกษาที่ท่านมอบให้แก่เด็ก  มูลนิธิฯ จะไม่หักค่าดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น  สำหรับ งบประมาณการประสานงานและอื่นๆ มูลนิธิฯ ได้ใช้งบประมาณจากกองกลางของมูลนิธิฯ เข้าดำเนินการ เพื่อให้ทุนการศึกษาทั้งหมดถึงเด็กได้อย่างครบถ้วน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

 

วิธีการดูแลเงินทุนการศึกษาที่เด็กได้รับ

 เมื่อเด็กได้รับทุนการศึกษาแล้ว  ทางโรงเรียนจะเปิดบัญชีออมทรัพย์ร่วมกับเด็ก เป็นรายบุคคล หรือให้เด็กเปิด บัญชีออมทรัพย์   แต่ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ถือสมุดบัญชีและดูแลค่าใช้จ่ายของ  จะไม่มอบทุนการศึกษาให้แก่ครอบครัวของเด็กโดยตรง

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวศศิประภา  แย้มสกุลณา (ครูอ้อม)

 

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ แบบฟอร์มทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส