banner
จันทร์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 แก้ไข admin

ครูข้างถนน

 

เด็กเร่ร่อน หรือ เด็กข้างถนน หมายถึง เด็กที่ออกจากบ้าน เพราะทนสภาพบีบคั้นต่างๆ นานา ภายในบ้านไม่ไหว เช่น ถูกลงโทษหรือทำร้ายรุนแรง ถูกข่มขืนกระทำชำเรา ถูกทอดทิ้ง  ขาดการเอาใจใส่ดูแลจากครอบครัว เด็กเหล่านี้มีอายุตั้งแต่ 5-17 ปี ส่วนใหญ่เป็นเด็กชาย มาจากครอบครัวทุกฐานะ อาชีพ ทุกจังหวัด ประมาณกันว่าทั่วประเทศมีอยู่ราว 30,000 คน ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่อื่นๆ เช่น เชียงใหม่ พัทยา อุดรธานี ขอนแก่น  เมื่อ เด็กออกจากบ้านมาใช้ชีวิตเร่ร่อนแล้ว จะทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอด ตั้งแต่ขอทาน เช็ดกระจก เก็บขยะขาย รับจ้างทั่วไป จนถึงการทำผิดกฎหมาย ได้แก่ ลักขโมย ขายสิ่งเสพติด ค้าบริการทางเพศ  ส่วนที่พักหลับนอน จะพักในที่ปลอดภัยจากการไล่จับของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ตึกร้าง ซอกสะพาน อุโมงค์ โบกี้รถไฟ สวนหย่อมสาธารณะ บางกลุ่มที่เข้าสู่วัยรุ่น และหาเงินได้ง่ายจากการทำสิ่งผิดกฎหมาย จะพัฒนาไปสู่การเช่าหอพัก       

ความเคลื่อนไหว…ครูข้างถนน 


         มูลนิธิฯได้เป็นผู้ริเริ่มทำงานครูข้างถนนขึ้นในประเทศไทย ทำงานช่วยเหลือและดูแลเด็กเร่ร่อน· เด็กขอทาน เฝ้าตรวจตรา ติดตามปัญหาเด็กอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่รังสิตซึ่งเป็นพื้นที่ทิศเหนือของกรุงเทพมหานครมีความเจริญเติบโตและขยายเมืองอย่างรวดเร็ว เป็นพื้นที่ดึงดูดความสนใจของคนทั่วไปเป็นอย่างดี และมักจะมีเด็กเร่ร่อนคนขอทานปะปนอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว มีศูนย์การค้าใหญ่โต รวมถึงสถานบันเทิงโรงภาพยนตร์จำนวนมาก เด็กเร่ร่อนขอทาน มักจะมีให้เห็นจนชินตา ส่วนใหญ่เป็นเด็กต่างด้าวขอทานตามสะพานลอย หรือเส้นทางที่มีผู้คนสัญจรไปมา ในบางครั้งอาจเห็นผู้หญิงนำเด็กอ่อนแบเบาะขอทานเรียกร้องความสนใจจากบุคคล ทั่วไป เป็นที่น่าเวทนา น่าสงสาร

        ครูข้างถนนยังคงทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือเด็กและบุคคลที่ทุกข์ยากโดยประสานงานขอความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทโดยตรง ทั้งติดตามหาญาติ ครอบครัวของเด็ก เด็กบางส่วนครูข้างถนนส่งต่อไปยังบ้านสร้างสรรค์เด็ก

        ปัญหาของเด็กเร่ร่อน ยังไม่หมดไป เพียงระยะเวลาอันสั้น ตราบใดที่ความเจริญยังรุกคืบ และยังดึงดูดความสนใจของเด็กที่มีพื้นฐานชีวิตครอบครัวไม่เข้มแข็งให้ออกมาหาชีวิตอิสระอย่างไร้จุดมุ่งหมาย


 

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กเร่ร่อนซึ่งตกอยู่ในภาวะยากลำบากโดยนำเด็กเข้ารับการฟื้น   และพัฒนาในบ้านสร้างสรรค์เด็ก

2.      เพื่อส่งเด็กเร่ร่อนกลับคืนสู่ครอบครัวหรือไปทำงานในอาชีพที่เหมาะสม

3.      เพื่อส่งเด็กเร่ร่อนไปยังองค์กรหรือหน่วยงานที่เหมาะสมกับเด็ก

 

การดำเนินงาน

1.      ส่งครูข้างถนนไปตามพื้นที่ต่างๆ ที่สำรวจพบเด็กหรือได้รับแจ้งว่ามีเด็กเร่ร่อนใช้ชีวิตอยู่

2.      ครูข้างถนนจะคลุกคลีและสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับเด็ก

3.      นำเด็กที่ยินยอมพร้อมใจแล้ว เข้าสู่บ้านเปิดหรือหน่วยงานที่เหมาะสม เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กต่อไป

4.      ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในลักษณะของเครือข่ายเพื่อร่วมกันป้องและ  แก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อนในภาพรวม