banner
จันทร์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 แก้ไข admin

ช่วยเหลือเด็กและครอบครัว


          ถ้า...มีบ้านอยู่ในสลัม โรงเรียนอยู่ไม่ไกล อยากให้ลูกเรียนหนังสือ ....แต่ ทะเบียนบ้านไม่มี ใบเกิดลูกหายไป ค่าเล่าเรียน ค่าชุดนักเรียน จะหาเงินจากที่ไหน นั่น... โรงเรียนอยู่ตรงนั้น เขาไม่มาหาเรา เราก็ไม่กล้าไปหาเขา ไม่กล้า ไม่รู้ ลูกจะเรียนหนังสือได้อย่างไร

         ถ้า... อยู่ในชุมชนคนยากไร้ ไม่มีเงิน หิวและมีใจหวาดหวั่น ลูกไม่มีนมกิน ลูกป่วย จะมีไหม ที่ใดสักแห่ง ให้ลูกได้กินนม รักษาลูกด้วย ใครก็ได้ช่วยที.......ใคร

         "เอ่อ...มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กใช่มั้ยคะ..คุณช่วยหนูได้มั้ย หนูไปมาทั่ว เขาแนะนำให้มาที่นี่ หนูถูกข่มขืน"

         ..............................................

         โครงการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว รุกเข้าไปช่วยเหลือชีวิตทุกข์ยากแบบนั้น  เป็นเสมือนคนกลางเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชนให้ถึงกัน เพื่อจะได้รับบริการจากรัฐในด้านต่างๆตามสิทธิพื้นฐานที่พึงมีพึงได้ทั้งด้านสวัสดิการสังคม สวัสดิภาพและการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส 

         ครูจากโครงการช่วยเหลือเด็กฯ เดินเข้าไปในชุมชนขนาดเล็ก เพื่อค้นหาเด็กที่ประสบปัญหา ไม่ได้เรียนหนังสือ ร่างกายไม่แข็งแรง ครอบครัวอ่อนแอ ครูเข้าไปแนะนำ จูงเด็กไปหาโรงเรียนหรือพาไปพบแพทย์ ตามหลักฐานใบเกิด รณรงค์ให้ครอบครัวในชุมชนเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าชีวิต เหล่านี้ล้วนเป็นหน้าที่ครู

          บางครั้งก็ได้รับการติดต่อฉุกเฉินจากแหล่งต่างๆว่ามีเด็กกำลังประสบภัย ครูก็มุ่งตรงไปโดยเร็ว บ้างก็เลยไปถึงการหาที่อยู่ที่ปลอดภัย หาโรงเรียน หาทุนการศึกษา ไปให้กับเด็กๆ

            มีหน่วยงานของรัฐอีกมากมาย ที่ตั้งขึ้นและอยู่อย่างเงียบๆเพื่อรอ รอชีวิตทุกข์ยากไปรับบริการ แต่..โครงการช่วยเหลือเด็กฯ มีหน้าที่เชิงรุก เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ ชักจูง ต่อสู้ ให้เด็กและคนยากไร้ได้รับสิทธิแห่งตนเพื่อเข้าถึงบริการจากรัฐ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บริการด้านสวัสดิสังคม สวัสดิภาพและการพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครองเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
  2. เพื่อช่วยเหลือพัฒนาเด็กกลุ่มด้อยโอกาสต่างๆ ให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

การดำเนินงาน

  1. ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาเร่งด่วน โดยรับแจ้งจากบุคคลต่างๆ ที่พบเห็นเด็กที่ประสบปัญหา และส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขแล้วคัดกรองเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม
  2. รุกเข้าสู่ชุมชนขนาดเล็ก เพื่อค้นหาเด็กที่ประสบปัญหา ขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้การพัฒนาเด็กให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพที่ดีขึ้น ภายใต้การร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิฯ และครอบครัวเด็ก
  3. ติดตามหาหลักฐานให้แก่เด็ก เพื่อให้เด็กได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ที่เด็กพึงได้รับ
  4. ประสานหาสถานที่ให้เด็กได้รับการเรียนรู้ และได้รับการพัฒนารอบด้านทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน