banner
พุธ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 แก้ไข admin

ข่าวสารสร้างสรรค์เด็ก ประจำเดือนกันยายน 2563

 ข่ า ว ส า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ เ ด็ ก   เดือนกันยายน 2563

“รับมือ โควิด -19” กับชาวสร้างสรรค์เด็ก

      มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กมุ่งมั่นรุกสู่ถนน สู่ชุมชน เพื่อคนด้อยโอกาส เพื่อ ช่วยคนทุกข์ให้ผ่านพ้นวิกฤติของโรคโควิด – 19 ไปด้วยกัน  เดือนกันยายนนี้ได้ย่างเข้าสู่เดือนที่ 8 แล้ว  เรายังคงได้รับเครื่องอุปโภคบริโภคจากผู้บริจาคอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้จำนวนมาก

      แม้จะเกิดการระบาดของโรคติดต่ออย่างหนัก การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคมก็ยังดำเนินอย่างต่อเนื่อง บนถนนเราพบคนเร่ร่อน  ใต้สะพานเราพบครอบครัวไร้บ้าน  ตามริมถนนรกร้างเราพบเพิงพักเล็กๆ พอได้ซุกนอน  ในชุมชนชายขอบเราพบ เด็ก ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้สูงวัย

       ข้าวสารอาหารแห้งถูกแจกจ่ายถึงมือพวกเขา  บรรเทาให้ท้องอิ่มในภาวะที่สังคมกำลังลำบาก  เด็กเล็กได้รับการช่วยเหลือเข้ามาอยู่ในบ้านพักเด็กของมูลนิธิฯเพื่อส่งเข้าเรียนหนังสือ  รวมทั้งช่วยให้ได้รับสิทธิสวัสดิการรัฐ อาทิ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ  ช่วยด้านสถานะบุคคล

*บ้านพักเด็กหญิง – เด็กชาย       
  

   

*โครงการน้ำใจสู้ภัย โควิด -19    

    
*โครงการครูชุมชนชายขอบ   
    
    
                                      

*โครงการเด็กเร่ร่อน-ลูกกรรมกรก่อสร้าง 

 

 

*โครงการสถานะบุคคล    
 

*โครงการทุนการศึกษา   
 

*ร้านค้าของใช้มือสอง

 

                                                                                  
ขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน...ทั้งทุนทรัพย์และเครื่องบริโภคอุปโภคจะส่งถึงผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19จนกว่าสังคมจะปลอดภัย