banner
จันทร์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 แก้ไข admin

...ความสุขของเด็ก...ในวันเด็ก...ปี ๒๕๖๑...

 ...ความสุขของเด็ก...ในวันเด็ก ๒๕๖๑...

 

     ศูนย์การเรียนรู้วีเลิร์น ให้เกียรติเชิญเด็ก ๆ จากบ้านอุปถัมภ์เด็ก  เข้าทำกิจกรรมวันเด็ก  ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มากด้วยคุณภาพ   เด็ก ๆ ได้รับการเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ฝึกให้เด็ก รู้จักคิดวิเคราะห์  เปิดโลกทรรศน์ด้านเทคโนโลยี   เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการ ด้วยการได้ทดลองและลงมือทำด้วยตนเองอย่างสนุกสนานและเต็มไปด้วยความสุข  ตามฐานการเรียนรู้ถึง 5 ฐาน

ฐาน Lab science game

ฐาน Board  game
 ฐาน
VR + VDO 

ฐาน
Marble  Maze ฐาน
3D printers