banner
บทความ
10 / มิ.ย. / 2558 บทความ Mobile reviews admin

การพัฒนาศักยภาพเด็กด้อยโอกาส เด็กชายขอบ เพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

การพัฒนาศักยภาพเด็กด้อยโอกาส เด็กชายขอบ เพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

อ่านต่อทั้งหมด +
10 / มิ.ย. / 2558 บทความ Mobile reviews admin

สถานการณ์การคุ้มครองเด็กต่างด้าวที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยลำพังหรือแยกจากผู้ปกครอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สถานการณ์การคุ้มครองเด็กต่างด้าวที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยลำพังหรือแยกจากผู้ปกครอง

อ่านต่อทั้งหมด +
9 / ก.พ. / 2558 บทความ Mobile reviews admin

ครูพงษ์ จากเด็กด้อยโอกาส สู่ครูข้างถนนแห่งหัวลำโพง

จากลูกคนงานก่อสร้างที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ ต้องคอยอพยพตามพ่อและแม่ไปตามเพิงพักคนงานที่ต่างๆ จนวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก นอกจากโอกาสทางการศึกษา เขาได้ค้นพบคำว่า \\\\\\\\\\\\\\\'ชีวิตใหม่\\\\\\\\\\\\\\\' ที่นี่ จนถึงปัจจุบันเข

อ่านต่อทั้งหมด +
9 / ก.พ. / 2558 บทความ Mobile reviews admin

สถานีสัญชาติ

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรหนึ่ง ที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆ โดยการรับเรื่องราวร้องทุกข์และรุกเข้าทำงานในชุมชน ซึ่งปัญหาหนึ่งของการทำงาน จะพบคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีเอกสารแสดงตน ไม่มีใบเกิด ไม่ม

อ่านต่อทั้งหมด +
9 / ก.พ. / 2558 บทความ Mobile reviews admin

ครูข้างถนน

มูลนิธิฯได้เป็นผู้ริเริ่มทำงานครูข้างถนนขึ้นในประเทศไทย ทำงานช่วยเหลือและดูแลเด็กเร่ร่อน· เด็กขอทาน เฝ้าตรวจตรา ติดตามปัญหาเด็กอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่รังสิตซึ่งเป็นพื้นที่ทิศเหนือของกรุงเทพมหานครมีความเจริญเติบโตและขยายเมืองอย่างรวดเร็ว เป็

อ่านต่อทั้งหมด +
9 / ก.พ. / 2558 Mobile reviews admin

ช่วยเหลือเด็กและครอบครัว

โครงการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว รุกเข้าไปช่วยเหลือชีวิตทุกข์ยากแบบนั้น เป็นเสมือนคนกลางเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชนให้ถึงกัน เพื่อจะได้รับบริการจากรัฐในด้านต่างๆตามสิทธิพื้นฐานที่พึงมีพึงได้ทั้งด้านสวัสดิการสังคม สวัสดิภาพและการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง เ

อ่านต่อทั้งหมด +
10 / ธ.ค. / 2557 บทความ Mobile reviews admin

โครงการศูนย์เด็กก่อสร้าง (ยุติโครงการ)

เด็กๆที่ติดตามพ่อแม่ที่เข้ามาทำงานในแหล่งก่อสร้าง โดยพ่อแม่ของเด็กเหล่านี้ทำงานเป็นคนงานของบริษัทต่างๆที่รับเหมางานก่อสร้าง

อ่านต่อทั้งหมด +
10 / ธ.ค. / 2557 บทความ Mobile reviews admin

บ้านสร้างสรรค์เด็ก

บ้านหลังนี้ เด็กชายผู้มีอดีตชีวิตอันปวดร้าวกว่า 40 ชีวิต อาศัยใช้ชีวิตพัฒนาตนอยู่ที่นี่ บางคนเคยเร่ร่อน ขอทาน คุ้ยขยะ

อ่านต่อทั้งหมด +
10 / ธ.ค. / 2557 Mobile reviews admin

บ้านอุปถัมภ์เด็ก

บ้านหลังนี้เป็นสถานที่สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองของเด็กหญิงผู้เคยประสบปัญหามาในหลายๆรูปแบบ ตั้งแต่ที่เคยเป็นเด็กเร่ร่อน กำพร้า พ่อแม่ติดคุก หรือถูกกระทำทารุณในลักษณะต่างๆ

อ่านต่อทั้งหมด +
กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/14
<< 10 11 12 13 14 >>