At silang lahat ay nangagtaka at nagsalitaan ang isa't isa, na nangagsasabi, Anong salita kaya ito? 28 And all they in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath, 28 At nangapuspos ng galit ang lahat ng nangasa … 4 And Jesus, () full of the Holy Spirit, () returned from the Jordan and was led () by the Spirit in the wilderness 2 for () forty days, () being tempted by the devil. 31At siya'y bumaba sa Capernaum, na isang bayan ng Galilea. At sinabi sa kaniya ng diablo, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. 44At siya'y nangangaral sa mga sinagoga ng Galilea. 23 At dinala niya siya sa Jerusalem, at inilagay siya sa taluktok ng templo, at sinabi sa kaniya, Kung ikaw ay Anak ng Dios, ay magpatihulog ka mula rito hanggang sa ibaba: 10 WORSHIP IS IMPORTANT, WHY 1 Chronicles 16:9; Luke 4:8 Rev. Sign Up or Login. Luke 4:14-30 Jesus Begins to Preach and Heal - Duration: 10:36. At nangapuspos ng galit ang lahat ng nangasa sinagoga, sa pagkarinig nila ng mga bagay na ito; What are some psalms of hope for when the holidays hurt? 17At ibinigay sa kaniya ang aklat ng propeta Isaias. 40At nang lumulubog na ang araw, ang lahat na may mga sakit ng sarisaring karamdaman ay dinala sa kaniya; at ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa bawa't isa sa kanila, at sila'y pinagaling. At binalumbon niya ang aklat, at isinauli sa naglilingkod, at naupo: at ang mga mata ng lahat ng nangasa sinagoga ay nangakatitig sa kaniya. 15At nagtuturo siya sa mga sinagoga nila, na niluluwalhati ng lahat. 1 At si Jesus, na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang, 2 Sa loob ng apat na pung araw na tinutukso ng diablo. 33 26At sa kanino man sa kanila ay hindi sinugo si Elias, kundi sa Sarepta sa lupa ng Sidon, sa isang babaing bao. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo.” 32 At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kaniya, Nasasabi, Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Dios. At hindi siya kumain ng anoman nang mga araw na yaon; at nang maganap ang mga yaon ay nagutom siya. At nagsilabas din sa marami ang mga demonio na nagsisisigaw, na nagsasabi, Ikaw ang anak ng Dios. At sila'y nagsitindig, at ipinagtabuyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang sa ibabaw ng taluktok ng gulod na kinatatayuan ng kanilang bayan, upang siya'y maibulid nila ng patiwarik. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Lucas Chapter - 4. 2 33At sa sinagoga ay may isang lalake na may espiritu ng karumaldumal na demonio; at siya'y sumigaw ng malakas na tinig, At nilalagnat na mainam ang biyanang babae ni Simon, at siya'y kanilang ipinamanhik sa kaniya. The Temptation of Jesus Luke 4. At, Aalalayan ka nila ng kanilang mga kamay, Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. At nang araw na, ay lumabas siya at naparoon sa isang ilang na dako: at hinahanap siya ng mga karamihan, at nagsiparoon sa kaniya, at pinagpipilitang pigilin siya, upang huwag siyang humiwalay sa kanila. At bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu: at kumalat ang kabantugan tungkol sa kaniya sa palibot ng buong lupain. Lucas 8:4-15 RTPV05 Nagdatingan ang mga tao mula sa iba't ibang bayan at sila'y lumalapit kay Jesus. At hindi siya kumain ng anoman nang mga araw na yaon; at nang maganap ang mga yaon ay nagutom siya. At binuklat niya ang aklat, na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. 10:36 (05) The Holy Bible: ACTS Chapter 1 to 28 (Tagalog Audio) - Duration: 3:01:50. 16 He ate nothing during those days, and at the end of them he was hungry. 39At tinunghan niya siya, at sinaway ang lagnat; at inibsan siya: at siya'y nagtindig pagdaka at naglingkod sa kanila. 1 Votes. Luke 6 Jesus Is Lord of the Sabbath. At sinasaway sila, na di niya sila tinutulutang mangagsalita, sapagka't naalaman nilang siya ang Cristo. 35At sinaway siya ni Jesus, na sinasabi, Tumahimik ka, at lumabas ka sa kaniya. ( Isaiah 20:2-3). 8 Lucas 4 Tinukso ng Diyablo si Jesus 1 Si Jesus na puspos ng Banal na Espiritu ay bumalik mula sa Jordan. 38 3 At sinabi sa kaniya ng diablo, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging … 27 Can Satan injure God’s children or not? At dinala niya siya sa Jerusalem, at inilagay siya sa taluktok ng templo, at sinabi sa kaniya, Kung ikaw ay Anak ng Dios, ay magpatihulog ka mula rito hanggang sa ibaba: Sapagka't nasusulat, Siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ikaw ay ingatan: At, Aalalayan ka nila ng kanilang mga kamay, Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. At nilalagnat na mainam ang biyanang babae ni Simon, at siya'y kanilang ipinamanhik sa kaniya. 42At nang araw na, ay lumabas siya at naparoon sa isang ilang na dako: at hinahanap siya ng mga karamihan, at nagsiparoon sa kaniya, at pinagpipilitang pigilin siya, upang huwag siyang humiwalay sa kanila. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. anong mayroon kami sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno? Pinatnubayan siya ng Espiritu sa ilang. 1 Datapuwa't katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maraming mga baong babai sa Israel nang mga araw ni Elias, nang sarhan ang langit sa loob ng tatlong taon at anim na buwan, noong datnan ng malaking kagutom ang buong sangkalupaan; • At bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu: at kumalat ang kabantugan tungkol sa kaniya sa palibot ng buong lupain. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, Sapagka't ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha: Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas, At sa mga bulag ang pagkakita, Upang bigyan ng kalayaan ang nangaaapi. 22 At sinagot siya ni Jesus, Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. At binuklat niya ang aklat, na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. At nang lumulubog na ang araw, ang lahat na may mga sakit ng sarisaring karamdaman ay dinala sa kaniya; at ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa bawa't isa sa kanila, at sila'y pinagaling. Yale Divinity School 2,311 views. 19Upang itanyag ang kaayaayang taon ng Panginoon. 20 At silang lahat ay nangagtaka at nagsalitaan ang isa't isa, na nangagsasabi, Anong salita kaya ito? 29 16At siya'y napasa Nazaret na kaniyang nilakhan: at ayon sa kaniyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga nang araw ng sabbath, at nagtindig upang bumasa. 40 34 34Ah! 32At nangagtaka sila sa kaniyang aral, sapagka't may kapamahalaan ang kaniyang salita. Sign Up or Login, AndG1161 JesusG2424 being fullG4134 of the HolyG40 GhostG4151 returnedG5290 fromG575 Jordan,G2446 andG2532 was ledG71 byG1722 the SpiritG4151 intoG1519 the wilderness,G2048, To Get the full list of Strongs: 3 41 At nang matapos ng diablo ang lahat ng pagtukso, ay hiniwalayan siya niya ng ilang panahon. Sa loob ng apat na pung araw na tinutukso ng diablo. 27At maraming ketongin sa Israel nang panahon ni Eliseo na propeta; at sinoman sa kanila'y hindi nilinis, kundi lamang si Naaman na Siro. 25 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 5 ... 4 At pagtigil niya ng pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, Pumaroon ka sa laot, at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. At siya'y nagpasimulang magsabi sa kanila, Ngayo'y naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. What are some ways Christians can still give thanks in 2020? Jesus Rejected at Nazareth Luke 4. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. • At siya'y nangangaral sa mga sinagoga ng Galilea. 43 Sa loob ng apat na pung araw na tinutukso ng diablo. 2 Doon ay tinukso siya ng diyablo sa loob ng apatnapung araw. 20At binalumbon niya ang aklat, at isinauli sa naglilingkod, at naupo: at ang mga mata ng lahat ng nangasa sinagoga ay nangakatitig sa kaniya. Luke 2 The Birth of Jesus Christ. 9 At sinabi niya sa kanila, Walang salang sasabihin ninyo sa akin itong talinghaga, Manggagamot, gamutin mo ang iyong sarili: ang anomang aming narinig na ginawa sa Capernaum, ay gawin mo naman dito sa iyong lupain. 39 At sila'y tinuruan niya sa araw ng sabbath: At nangagtaka sila sa kaniyang aral, sapagka't may kapamahalaan ang kaniyang salita. At sa sinagoga ay may isang lalake na may espiritu ng karumaldumal na demonio; at siya'y sumigaw ng malakas na tinig. Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Dios: sapagka't sa ganito ay sinugo ako. Luke 4 The Temptation of Jesus. 18 At siya'y napasa Nazaret na kaniyang nilakhan: at ayon sa kaniyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga nang araw ng sabbath, at nagtindig upang bumasa. At siya'y napasa Nazaret na kaniyang nilakhan: at ayon sa kaniyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga nang araw ng sabbath, at nagtindig upang bumasa. 4 At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan … Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Dios: sapagka't sa ganito ay sinugo ako. anong mayroon kami sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno? • What does mourn/wail mean when Jesus returns? We also provide more translator online here. Sapagka't nasusulat, Siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ikaw ay ingatan: 11 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Luke 4:28-30 - Bible Search: Jesus Goes Unseen: Back to Bible Passages (Lucas) Luke 4:28-30. At nangagtaka sila sa kaniyang aral, sapagka't may kapamahalaan ang kaniyang salita. At sinabi sa kaniya ng diablo, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. The Temptation of Jesus. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 4 ... 4 At sinagot siya ni Jesus, Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. How are these two verses cor... Why did Jesus read these specific verses from Isaiah when he spoke in the synagogue and why did he stop in the middle of second verse? 9At dinala niya siya sa Jerusalem, at inilagay siya sa taluktok ng templo, at sinabi sa kaniya, Kung ikaw ay Anak ng Dios, ay magpatihulog ka mula rito hanggang sa ibaba: 10Sapagka't nasusulat, Siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ikaw ay ingatan: 11At, Aalalayan ka nila ng kanilang mga kamay, Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. 5 At iniakyat pa siya niya, at ipinakita sa kaniya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan. 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, . 43Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Dios: sapagka't sa ganito ay sinugo ako. 4 Then () Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and () was led by the Spirit [] into the wilderness, 2 being [] tempted for forty days by the devil. 23At sinabi niya sa kanila, Walang salang sasabihin ninyo sa akin itong talinghaga, Manggagamot, gamutin mo ang iyong sarili: ang anomang aming narinig na ginawa sa Capernaum, ay gawin mo naman dito sa iyong lupain. At sa sinagoga ay may isang lalake na may espiritu ng karumaldumal na demonio; at siya'y sumigaw ng malakas na tinig, 17 At ibinigay sa kaniya ang aklat ng propeta Isaias. At nang lumulubog na ang araw, ang lahat na may mga sakit ng sarisaring karamdaman ay dinala sa kaniya; at ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa bawa't isa sa kanila, at sila'y pinagaling. At sinasaway sila, na di niya sila tinutulutang mangagsalita, sapagka't naalaman nilang siya ang Cristo. How can a young Christian handle the threats of divorce in a marriage that was started on faulty ground? At hindi siya kumain ng anoman nang mga araw na yaon; at nang maganap ang mga yaon ay nagutom siya. 2 Votes, Luke 4:31 Sa loob ng apat na pung araw na tinutukso ng diablo. Why did the evil spirits shout questions to Jesus? At binuklat niya ang aklat, na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. At siya'y nangangaral sa mga sinagoga ng Galilea. At iniakyat pa siya niya, at ipinakita sa kaniya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan. Contextual translation of "talambuhay ni st luke" into English. 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. At nagsilabas din sa marami ang mga demonio na nagsisisigaw, na nagsasabi, Ikaw ang anak ng Dios. 1 At si Jesus, na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang, 2 Sa loob ng apat na pung araw na tinutukso ng diablo. At ibinigay sa kaniya ang aklat ng propeta Isaias. 26 en (Luke 11:1-4) The disciple James, though, told certain Christians in his day: “You do ask, and yet you do not receive, because you are asking for a wrong purpose.” jw2019 tl ( Lucas 11:1-4) Gayunman, sinabi ng alagad na si Santiago sa ilang mga Kristiyano noong kaniyang kaarawan: “Kayo’y humihingi, ngunit hindi kayo binibigyan, sapagkat humihingi kayo para sa masamang layunin.” 3 At sinabi sa kaniya ng diablo, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging … Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. Is it a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind? At kumakalat ang alingawngaw tungkol sa kaniya sa lahat ng dako sa palibotlibot ng lupaing yaon. At sinagot siya ni Jesus, Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. 30Datapuwa't pagdaraan niya sa gitna nila, ay yumaon ng kaniyang lakad. Datapuwa't katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maraming mga baong babai sa Israel nang mga araw ni Elias, nang sarhan ang langit sa loob ng tatlong taon at anim na buwan, noong datnan ng malaking kagutom ang buong sangkalupaan; At sa kanino man sa kanila ay hindi sinugo si Elias, kundi sa Sarepta sa lupa ng Sidon, sa isang babaing bao. When did the devil gain "all this authority and their glory" of this world in Luke 4:6? At sila'y tinuruan niya sa araw ng sabbath: 25Datapuwa't katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maraming mga baong babai sa Israel nang mga araw ni Elias, nang sarhan ang langit sa loob ng tatlong taon at anim na buwan, noong datnan ng malaking kagutom ang buong sangkalupaan; At sa kanino man sa kanila ay hindi sinugo si Elias, kundi sa Sarepta sa lupa ng Sidon, sa isang babaing bao. We provide Filipino to English Translation. 37 Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, Sapagka't ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha: Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas, At sa mga bulag ang pagkakita, Upang bigyan ng kalayaan ang nangaaapi, sapagka't siya na may kapamahalaan at kapangyarihan ay naguutos sa mga karumaldumal na espiritu, at nagsisilabas sila. At nangapuspos ng galit ang lahat ng nangasa sinagoga, sa pagkarinig nila ng mga bagay na ito; At sila'y nagsitindig, at ipinagtabuyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang sa ibabaw ng taluktok ng gulod na kinatatayuan ng kanilang bayan, upang siya'y maibulid nila ng patiwarik. At sinabi niya sa kanila, Walang salang sasabihin ninyo sa akin itong talinghaga, Manggagamot, gamutin mo ang iyong sarili: ang anomang aming narinig na ginawa sa Capernaum, ay gawin mo naman dito sa iyong lupain. At siya'y nagtindig sa sinagoga, at pumasok sa bahay ni Simon. At tinunghan niya siya, at sinaway ang lagnat; at inibsan siya: at siya'y nagtindig pagdaka at naglingkod sa kanila. Datapuwa't pagdaraan niya sa gitna nila, ay yumaon ng kaniyang lakad. 2 Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? Tagalog Bible: Luke. 14 At siya'y bumaba sa Capernaum, na isang bayan ng Galilea. naparito ka baga upang kami'y iyong puksain? At sinaway siya ni Jesus, na sinasabi, Tumahimik ka, at lumabas ka sa kaniya. At siya'y pinatotohanan ng lahat, at nangagtataka sa mga salita ng biyaya na lumalabas sa kaniyang bibig: at sinabi nila, Hindi baga ito ang anak ni Jose? 6At sinabi sa kaniya ng diablo, Sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaang ito, at ang kaluwalhatian nila: sapagka't ito'y naibigay na sa akin; at ibibigay ko kung kanino ko ibig. At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kaniya, Nasusulat, Sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. 8At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kaniya, Nasusulat, Sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. What did angels have to do with Jesus' ministry? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Does Proverbs 24:11 justify breaking the law to stop abortions? Luke 4:1-13 New International Version (NIV) Jesus Is Tested in the Wilderness. Isinalaysay ni Jesus ang talinhagang ito: “Isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik. -- This Bible is now Public Domain. Pagkatapos ng mga ito, nagutom siya. 14At bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu: at kumalat ang kabantugan tungkol sa kaniya sa palibot ng buong lupain. 4 Votes, Luke 4:25 - 27 Lucas 4:43 - Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Dios: sapagka't sa ganito ay sinugo ako. 36 36At silang lahat ay nangagtaka at nagsalitaan ang isa't isa, na nangagsasabi, Anong salita kaya ito? At sinabi sa kaniya ng diablo, Sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaang ito, at ang kaluwalhatian nila: sapagka't ito'y naibigay na sa akin; at ibibigay ko kung kanino ko ibig. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 3 Votes, Luke 4:18 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. naparito ka baga upang kami'y iyong puksain? • Datapuwa't pagdaraan niya sa gitna nila, ay yumaon ng kaniyang lakad. Why shouldn't we? Isinalaysay ni Jesus ang talinhagang ito: 5 “Isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik. And he ate nothing during those daysAnd when they were ended, () he was hungry. Click below to watch The Gospel of Luke (Tagalog) playlist. 38At siya'y nagtindig sa sinagoga, at pumasok sa bahay ni Simon. At sinaway siya ni Jesus, na sinasabi, Tumahimik ka, at lumabas ka sa kaniya. 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, . 13 Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos; hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. He ate nothing during those days, and at the end of them he was hungry. Kaya nga kung sasamba ka sa harapan ko, ay magiging iyong lahat.

luke 4 tagalog

Child Welfare Social Worker Salary In South Africa, Baseball Bat Sale, Dental Assistant No Experience, Disseminated Tuberculosis Prognosis, Extra Episode 5 Summary, Samsung Galaxy Tab S2 8", Basmati Rice 10kg Online Uk, L'oreal Colour Protect Conditioner,