banner
จันทร์ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 แก้ไข admin

โครงการ: เด็กเลี้ยงไก่ ไก่เลี้ยงเด็ก และ ผักริมริ้ว สู่ครัวบ้าน

 

1. ความเป็นมาของโครงการ

บ้านสร้างสรรค์เด็ก” บ้านสำหรับเด็กชายอายุ 7 ปีขึ้นไป  จำนวน 70 คน เด็กๆ เหล่านี้ มีที่มาที่แตกต่างกัน อาทิ  ครอบครัวแตกแยก, กำพร้า, เร่ร่อน, เด็กพ่อแม่ต้องโทษ ฯลฯ  เด็กๆ ส่วนใหญ่ได้รับการเลี้ยงดูไม่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย  ขาดการอบรมสั่งสอนให้ไปในแนวทางที่ดี

          เด็กทุกคนเมื่อเข้ามาอยู่ในความดูแลของบ้านสร้างสรรค์เด็ก   เด็กๆ ทุกคนจะได้เรียนหนังสือในโรงเรียนของรัฐสูงสุดตามแต่ความสามารถของตน  ได้อยู่อาศัยในบ้านซึ่งมีบรรยากาศแห่งความรัก การได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ และเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง  

          บ้านสร้างสรรค์เด็ก  ตั้งอยู่บนพื้นที่ 10 ไร่ ย่านรังสิตคลอง 3  เด็กๆ ทุกคนเรียนรู้การช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลืองานบ้าน  รวมทั้งการพึ่งพาตนเองด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง  ด้วยการเลี้ยงสัตว์  อาทิ  เลี้ยงเป็ด ห่าน แพะ ปลา และไก่ไข่  รวมถึงงานเกษตร อาทิ ปลูกพืชผักสวนครัว  เพาะเห็ด  เป็นต้น 


        ปัจจุบัน บ้านสร้างสรรค์เด็ก เลี้ยงไก่ไข่ 2 โรงเรือน และเพาะเห็ด 1 โรงเรือน ไว้ให้เด็กในมูลนิธิฯ ทั้ง 2 บ้าน (บ้านสร้างสรรค์เด็กและเด็กบ้านอุปถัมภ์เด็ก)   รวมกว่า 100 ชีวิตได้บริโภค  และยังมีเหลือขายเป็นรายได้สำหรับซื้ออาหารอื่นๆ เข้ามาเสริม   กิจกรรมดังกล่าวยังสามารถสร้างงานให้แก่เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างในการดูแลไก่ไข่ เลี้ยงสัตว์  ดูแลผักสวนครัวและเพาะเห็ด  ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่จะนำพวกเขาไปสู่การใช้ชีวิตพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

จากการเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบยืนกรง เป็นเหตุให้อายุการออกไข่ของไก่สั้นเพียง 1 ปี 6 เดือน  ต้องปลดระวาง เพราะไม่คุ้มกับค่าหัวอาหารที่ต้องให้ไก่กิน  จึงเกิดความคิดที่จะเลี้ยงไก่ไข่ปล่อยธรรมชาติ ซึ่งมีอายุนานถึง 7 ปี เป็นการประหยัดค่าอาหารไก่ และด้วยมูลนิธิฯ มีที่ดินเพียงพอต่อการทำสวนไก่  จึงจะขยายการเลี้ยงไก่แบบปล่อยธรรมชาติ ในพื้นที่ๆ ที่จัดสรรให้ โดยเลี้ยงไก่ไข่  ไก่บ้าน ไก่สายพันธ์ต่างๆ เพื่อให้ได้ทั้งไข่ไว้บริโภค  รวมทั้งขยายพันธ์ไก่บ้าน ไก่สายพันธุ์ต่างๆ เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายไก่ได้อีกด้วย

นอกจากนี้บ้านสร้างสรรค์เด็ก ยังมีปัญหาด้านความปลอดภัย
เพราะยังไม่มีรั้วบ้านซึ่งมีด้านหน้าติดถนน ความยาว 800 เมตร  ที่ผ่านมาบ้านสร้างสรรค์เด็ก เป็นพื้นที่ไกลชุมชนไม่มีรถเข้าออกหรือบุคคลเดินผ่าน แต่เมื่อความเจริญมีมากขึ้น เริ่มมีการถมที่ดิน ก่อสร้างโรงงาน ทำให้ไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สิน  โดยเฉพาะสวนไก่ที่มีโครงการจะดำเนินการ  ไก่อาจสูญหายได้ 

บ้านสร้างสรรค์เด็ก จึงมีความจำเป็นต้องทำรั้วโปร่งแบบถาวร และเพิ่มพื้นที่การเกษตร โดยทำผักริมรั้ว สู่ครัวบ้าน เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเอง ในอีกรูปแบบหนึ่ง2. 
วัตถุประสงค์

1) เด็กๆ ของมูลนิธิฯ มีไข่ไก่  และผักริมรั้ว รับประทานตลอดปี
2) มีรายได้จากการจำหน่ายไข่ไก่  และผัก  ที่เหลือจากการรับประทาน
3) เด็กๆ สามารถเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ไก่   มีรายได้จากการจำหน่ายไก่สายพันธุ์ต่างๆ
4) เพิ่มพื้นที่ในการเลี้ยงไก่  ลดต้นทุนด้านอาหารไก่
5) การเลี้ยงไก่แบบปล่อย  มูลไก่เป็นปุ๋ย ในพื้นที่เกษตรได้เป็นอย่างดี
6) รั้วบ้าน เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของมูลนิธิฯ
7) เด็กๆ ได้เรียนรู้การเลี้ยงไก่ การปลูกผัก และสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพพึ่งตนเองได้ในอนาคต
8) ใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา  และชาวบ้านในชุมชนต่างๆ  

 

    

 

3.   วิธีดำเนินการ

3.1 เด็กเลี้ยงไก่ ไก่เลี้ยงเด็ก

1) ออกแบบสวนไก่

2) ดำเนินการก่อสร้าง โดยเด็กและครูร่วมกันทำ

3) ย้ายไก่ไข่ที่ปลดระวางจากฟาร์มมาเลี้ยงต่อที่สวนไก่ 

4) นำไก่บ้าน และไก่สายพันธุ์ต่างๆ มาเลี้ยงโดยมีบ้านให้แก่แต่ละสายพันธุ์ได้อยู่เป็นครอบครัวไก่


3.2  ผักริมรั้ว สู่ครัวบ้าน

1) จ้างผู้รับเหมาทำรั้วโปร่ง สูง 150 ซม.  ยาว  195  เมตร (ทำรั้วเฉพาะส่วนที่จำเป็นก่อน)

2) เด็กและครูช่วยทำรั้วไม่ไผ่โดยอาศัยรั้วถาวรเป็นแกน

3) ปลูกผักริมรั้วชนิดต่างๆ

4) เด็กๆ ช่วยกันรดน้ำ และเก็บผักสู่ครัว  เป็นอาหารสำหรับทุกคน

5) นำผลผลิตที่จากการรับประทาน ออกจำหน่ายสร้างรายได้ เพื่อเป็นต้นทุนในการปลูกผักต่อไป              

 

4.  งบประมาณ

1) อุปกรณ์ทำรั้วรอบสวนไก่  140 เมตร เมตรละ 2,000 บาท         280,000   บาท

2) เล้าไก่  3 เล้า                                                                       150,000   บาท

-   ขนาด 16 เมตร * 4 เมตร  (ไก่บ้าน  4 เล้าย่อย)

-   ขนาด  35 เมตร * 8 เมตร (ครอบครัวไก่  6 สายพันธุ์)

-   ขนาด  15 เมตร * 4 เมตร (ไก่ไข่ปลดจากโรงเรือน)                                                            

3) รั้วบ้าน ยาว 195 เมตร เมตรละ 3,500 บาท                                   682,500   บาท

4) ระบบน้ำในพื้นที่เกษตร                                                                 50,000    บาท

รวมเป็นเงิน                                                                                 1,162,500  บาท

 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางศรีกันยา  ศุกระกาญจนะ   

ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ  บ้านสร้างสรรค์เด็ก

สถานที่ตั้ง  27 ม.10  ต.ลาดสวาย  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี 12150 

โทร. 02-152-3565  089-666-4956

.....................................................................................................................................................

พื้นที่เกษตร 4 ไร่   พื้นที่สร้างสวนไก่ ประมาณ 1 ไร่   ภาพก่อนการล้อมรั้ว

สภาพที่ดิน บ้านสร้างสรรค์เด็ก

20150202_175705.jpgเนื่องจากปัญหาดินเปรี้ยว ยากต่อการเพาะปลูก ประกอบกับน้ำท่วม ปี 2554  น้ำท่วมขังนานกว่า 2 เดือน  ไม้ยืนต้นที่ปลูกล้มตาย สวนเกษตรที่เด็กช่วยกันขุด  ยกแปลง ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด   อีกทั้งปัญหาการรดน้ำของเด็กๆ ต้องวิ่งไปยังบ่อน้ำ เพื่อตักน้ำทีละถัง รดน้ำผัก ทำไม่ได้อย่างทั่วถึง บ้านสร้างสรรค์เด็ก จึงวางระบบน้ำเพื่อการเกษตร ให้สามารถดูแลพื้นที่ทั้ง 4 ไร่

 

 แผนภาพสวนไก่ ขนาด 40 เมตร * 30 เมตร 

 

 

1. ครอบครัวไก่บ้าน ขนาด 16 เมตร * 4 เมตร  แบ่ง 4 เล้าย่อย

2. ครอบครัวไก่ 6 สายพันธุ์  ขนาด 35 เมตร * 8 เมตร

3. โรงเรือนไก่ไข่ปลดระวาง   ขนาด  15 เมตร * 4 เมตร 

 

 ''
เริ่มล้อมรั้วสวนไก่  กว้าง 40 เมตร * 30 เมตร

 

 

เล้าไก่บ้าน 

 

 

ภายในรั้วสวนไก่ มีบ่อน้ำเลี้ยงปลาดุก

 

 

 

 

โรงเรือนไก่ไข่ 2 โรง   เลี้ยงไก่ไข่ประมาณ 400 ตัว เมื่อปลดระวางจะเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติในสวนไก่

 

 

 

 ไก่สายพันธุ์ต่างๆ ที่เด็กๆ เลี้ยง จะนำเข้าสวนไก่ เพื่อสร้างครอบครัวไก่
 

ไก่งวง                                                      ไก่ต๊อก

DSC09924.JPG   2015-02-04-13-43-03.png

 

 

ไก่ดำยูนาน                                                         ไก่เก้าชั่ง

2015-02-04-13-42-39.png   pic_0502.jpg

 

 

 

 ไก่เล็กบาร์                                                       ไก่บ้าน

r73ZRB.JPG   

 

 

 

ถนนเข้าบ้านสร้างสรรค์เด็ก ไม่มีรั้ว ความยาวตลอดที่ดิน 800 เมตร

 

 

      

 

 

                  ลักษณะรั้วที่จะสร้าง  ลงเข็มวางรั้วเหล็กแป๊บ สูง 150 เมตร เป็นแนวยาว 195 เมตร(หาผู้รับเหมาดำเนินการ) ทำไม้ไผ่คู่แนวรั้ว เพื่อปลูกผัก  วางระบบน้ำ โดยสร้างถังเก็บน้ำปูนซีเมนต์ สูง 2 เมตร  4 จุดติดตั้งปั้มหอยโข่ง 2 ตัว  เพื่อใช้ในพื้นที่ 4 ไร่ (ครูและเด็ก ช่วยกันทำ) 

ภาพจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์